Privacyverklaring

Artikel 1 – Wie zijn wij


1.1 Legal Staffing Experts NV, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Bredestraat 4, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0766.597.532. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website.

Deze privacy policy is er enkel op gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website. Voor onze privacy praktijken met betrekking tot onze dienstverlening verwijzen wij naar de overeenkomst die u met ons gesloten heeft of de contactpersoon zoals hieronder aangeduid.

Lees deze Privacyverklaring aandachtig door aangezien deze uw rechten ten aanzien van Legal Staffing Experts NV bevat.
Deze Privacyverklaring kan regelmatig worden herwerkt of geactualiseerd en we adviseren u om deze regelmatig opnieuw te bekijken.

1.2 Legal Staffing Experts NV leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (beter gekend als ‘AVG’ of ‘GDPR’) na, alsook de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’ (voor zover van toepassing).


Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1 Legal Staffing Experts NV verwerkt enerzijds persoonsgegevens die u ons meedeelt, zoals:

 • Elektronische identificatiegegevens: zoals bv. IP-adres, via cookies (zie cookiepolicy),…;
 • Identificatiegegevens: zoals bv. naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, geboortedatum, adres, …;
 • Professionele en/of opleidingsgegevens: zoals bv. CV, motivatiebrief, opleidingen, werkgeschiedenis,…;
 • Gegevens voor salarisadministratie: zoals bv. rijksregisternummer, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, bankrekeningnummer,…


2.2 Legal Staffing Experts NV verwerkt daarnaast ook publieke gegevens. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, of gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website, op publieke jobsites of op LinkedIn, of gegevens die algemeen bekend zijn in uw streek of in de pers zijn verschenen, of gegevens die terug te vinden zijn op bv. Graydon.

2.3 Legal Staffing Experts NV verzamelt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: Indien u gebruikt maakt van het contactformulier op deze website, dan wordt u gevraagd volgende informatie te verstrekken: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en persoonsgegevens die u zelf ingeeft in het vrije vak (gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen, of bankrekeningnummers in te geven) of andere bijlage(n) zoals bijv. CV’s. Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.
 • Gebruiksinformatie: Wij verwerken persoonsgegevens betreffende uw gebruik van onze website: IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van uw bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de website. In het geval dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot u als natuurlijk persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder deze Privacy Policy. Deze informatie wordt automatisch verzameld door uw gebruik van de website.


2.4 De rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens is

 • Contractuele grond: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de afgemaakte afspraken in onze overeenkomst.
 • Toestemming: we hebben deze ondubbelzinnige en expliciete toestemming gekregen. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde voor de intrekking van uw toestemming.
 • Gerechtvaardigd belang: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen, nl. het supporteren van onze website en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid.
 • Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt volgens de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 3.


Artikel 3 – Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking


3.1 Algemene doeleinden en rechtsgrond:

Legal Staffing Experts NV zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Elektronische identificatiegegevens:

 • Voor het verzorgen en verbeteren van de website;
 • Met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van Legal Staffing Experts NV om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren en om de goede werking en groei van Legal Staffing Experts NV te waarborgen. De gerechtvaardigde belangen van Legal Staffing Experts NV mogen en zullen in elk geval niet opwegen tegen uw belangen op het gebied van privacy.

Identificatiegegevens:

 • Om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken;
 • Om onze diensten op de best mogelijke manier aan te bieden;
 • Om onze diensten op maat te maken en ervoor te zorgen dat de juiste profielen aan elkaar worden gekoppeld; in dit verband kunnen wij gebruik maken van profilering en technieken voor het aanvullen/verrijken van gegevens;
 • Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst of uw expliciete, voorafgaandelijke toestemming.
  Professionele en/of opleidingsgegevens:
 • Om te beoordelen of u een geschikte kandidaat bent voor een vacature;
 • Om contact met u op te nemen indien wij uw sollicitatie al dan niet hebben afgewezen, en om u te kunnen uitnodigen voor een gesprek;
 • Om contact met u op te nemen indien zich in de nabije toekomst een relevante functie zou aandienen;
 • Om onze diensten op de best mogelijke manier aan te bieden;
 • Om onze diensten op maat te maken en om ervoor te zorgen dat de juiste profielen aan elkaar worden gekoppeld, in dit verband kunnen wij gebruik maken van technieken voor profilering en gegevensaanvulling/verrijking;
 • Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst of op basis van het rechtmatige belang van Legal Staffing Experts NV om u te informeren over de beoordeling van uw sollicitatie.

Gegevens voor salarisadministratie:

 • Voor de uitbetaling van lonen en extralegale voordelen, vakantiegelden, of andere krachtens de arbeidsovereenkomst verschuldigde betalingen;
 • Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.


3.2 Direct marketing:
De persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketing (o.a. promoties en marketingcampagnes in het kader van onze dienstverlening).

Direct marketing met betrekking tot Legal Staffing Experts NV haar diensten kan naar bestaande klanten van Legal Staffing Experts NV en haar verbonden ondernemingen worden verstuurd, op basis van onze gerechtvaardigde belangen om de goede werking en groei van ons bedrijf te waarborgen. Deze gerechtvaardigde belangen mogen en zullen in elk geval niet opwegen tegen uw belangen op het gebied van privacy.

Alvorens direct marketing (o.a. promoties en marketingcampagnes in het kader van onze dienstverlening) te versturen naar kandidaten, uitzendkrachten en prospecten zal steeds de uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en zonder kosten: zie artikelen 5 en 9 met betrekking tot het intrekken van uw toestemming.


3.3 Doorgifte aan derden:

3.3.1 Doorgifte aan derde dienstverleners

Legal Staffing Experts NV kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derde dienstverleners die technische en operationele ondersteuning bieden en aan derde dienstverleners in het algemeen (bv. advocaten, auditors,…) voor zover dit noodzakelijk is voor de professionele dienstverlening en/of indien zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is.


Legal Staffing Experts NV zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven.


Legal Staffing Experts NV staat niet in voor hoe deze sociale media partners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Ter uwe informatie sommen we hieronder de relevante links op (deze kunnen evenwel van tijd tot tijd veranderen):

 1.  Facebook: http://facebook.com/about/privacy;
 2. Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;
 3. LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy;
 4. Twitter: http://twitter.com/privacy;
 5. Google+: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/;
 6. Vimeo: https://vimeo.com/privacy;
 7. YouTube : https://www.youtube.com/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

3.3.2 Doorgifte van gegevens binnen de groep

Legal Staffing Experts NV maakt deel uit van de Cronos groep, waartoe verschillende bedrijven behoren die actief zijn op het gebied van personeelsbemiddeling en human resources.


Legal Staffing Experts NV kan de persoonsgegevens die zij verwerkt, delen met andere bedrijven binnen de Cronos groep in het kader van intra-groep samenwerking en/of intra-groep dienstverlening om de activiteiten en diensten van Legal Staffing Experts NV en de Cronos groep te verbeteren, te vergemakkelijken en te vereenvoudigen (bijvoorbeeld ICT-diensten, boekhouding, analyses en statistieken, debiteurenbeheer, direct marketing, etc.).


In bepaalde gevallen is het mogelijk dat Legal Staffing Experts NV samen met andere bedrijven van de Legal Staffing Experts NV groep optreedt als gemeenschappelijk gegevensverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat zij dan gezamenlijk het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen. In dit geval zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Legal Staffing Experts NV blijft echter uw belangrijkste aanspreekpunt, ook voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens (voor meer informatie over de uitoefening van uw rechten, zie Artikel 5).


Legal Staffing Experts NV is onderdeel van de Bonanza Group NV die 7 dochterbedrijven heeft (FinSource NV, V-IT NV, Serve 4 Glory NV, Pono NV, SOS Healthcare NV, Sellent NV, Legal Staffing Experts NV). Legal Staffing Experts NV kan de persoonsgegevens die zij verwerkt, delen met andere bedrijven binnen de groep in het kader van intra-groep samenwerking en/of intra-groep dienstverlening om de activiteiten en diensten van Legal Staffing Experts NV in zijn geheel te verbeteren, te vergemakkelijken en te vereenvoudigen (bijvoorbeeld ICT-diensten, boekhouding, analyses en statistieken, debiteurenbeheer, direct marketing, etc.).


In bepaalde gevallen is het mogelijk dat Legal Staffing Experts NV samen met andere bedrijven van de Bonanza Group NV optreedt als gemeenschappelijk gegevensverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat zij dan gezamenlijk het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen. In dit geval zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Legal Staffing Experts NV blijft echter uw belangrijkste aanspreekpunt, ook voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens (voor meer informatie over de uitoefening van uw rechten, zie Artikel 5).


3.4 Doorgifte aan derde landen:
Er gebeurt geen doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.


3.5 Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Legal Staffing Experts NV uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Legal Staffing Experts NV zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 3 en in functie van de contractuele relatie tussen Legal Staffing Experts NV en u:

 • Elektronische identificatiegegevens, zoals IP-adres: voor de duur van uw bezoek aan de website;
 • Identificatiegegevens : voor de duur van de gevraagde levering van diensten;
 • Gegevens van kandidaten: voor de duur van de gevraagde levering van diensten en de tewerkstelling en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving; Van kandidaten , zowel bedienden als zelfstandigen, bewaren en verwerken wij de persoonsgegevens minstens zolang het selectieproces loopt. Daarna bewaren wij de gegevens tot 5 jaar na het laatste contact, tenzij een langere termijn noodzakelijk is om doeleinden te bereiken waarvoor ze verzameld zijn. Bij een langere termijn zullen wij steeds uw toestemming vragen.
 • Door het insturen van uw CV en/of andere persoonsgegevens via het contactformulier of via e-mail gaat u akkoord dat uw gegevens zullen worden bijgehouden en doorgegeven aan onze verbonden vennootschappen met het oog op het vinden van een opportuniteit, passende functie of vacature. Deze gegevens zullen maximaal worden bewaard zoals bepaald in de met u gesloten samenwerkingsovereenkomst of indien wij geen passende functie voor u zouden vinden voor een periode van 5 jaar om u eventueel alsnog te contacteren in het kader van onze wervingsreserve, tenzij u zich hiertegen zou verzetten.
 • Identificatiegegevens van opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie: voor de duur van de gevraagde levering van diensten en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen;
 • Foto’s en video’s: voor de duur van de gevraagde levering van diensten. Vermelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.


Artikel 5 – Uw rechten

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken tot inzage, beperking, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw toestemming in te trekken, bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens of ons te verzoeken deze gegevens over te dragen.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen (contactgegevens vindt u bij artikel 9). We kunnen u steeds vragen uw identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand onrechtmatig toegang zou krijgen tot uw gegevens.

Legal Staffing Experts NV is niet altijd verplicht in te gaan op uw vraag tot uitoefening van uw rechten – uw rechten gelden enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld, te vermijden, alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen – die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring – tegenstelbaar te maken aan onze werknemers en aangestelden. Concreet betekent dit dat onze werknemers en aangestelden gebonden zijn door confidentialiteit en dat enkel zij voor wie het voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Artikel 7 – Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Om u op de hoogte te houden van de laatste wijziging aan onze Privacyverklaring, zullen we de herzieningsdatum aanpassen elke keer dat deze wordt gewijzigd. De gewijzigde Privacyverklaring treedt in werking op die datum.

Raadpleeg deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen.

We zullen u ook proactief informeren over belangrijke wijzigingen aan deze Privacyverklaring.

Artikel 8 – Datum van de laatste herziening

Datum van de laatste herziening : 09.02.2024.

Artikel 9 – Ons contacteren


Dat kan via info@legalstaffingexperts.be.

Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact(at)apd-gba.be.

Artikel 10 – Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar onze cookie policy.

Disclaimer
Onderhavige disclaimer is van toepassing op de website van Legal Staffing Experts NV, met zetel in 2000 Antwerpen, Bredestraat 4, met KBO nummer 0766.597.532 en met haar verbonden en geassocieerde ondernemingen (in de betekenis van 1:20 en 1:21 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen), waaronder Legal Staffing Experts NV en haar legale entiteiten.

Legal Staffing Experts NV besteedt de grootste zorg aan de informatie die u op haar website kan terugvinden. Waarheidsgetrouw, actuele en duidelijke informatie en een userfriendly website staan voor ons voorop.

Auteursrecht

De website van Legal Staffing Experts NV en haar legale entiteiten wordt door het auteursrecht beschermd. De auteursrechten van deze website behoren toe aan Legal Staffing Experts NV.

Gebruikers van deze site verbinden zich ertoe de informatie op deze site enkel voor persoonlijk gebruik te benutten. Een pagina op deze website mag niet voorgesteld worden in een kader dat niet tot Legal Staffing Experts NV behoort.

In geval van geschil met betrekking tot deze website, of in geval van geschil betreffende de aanvaarding, interpretatie of naleving van deze disclaimer is enkel en alleen de Rechtbank van Antwerpen bevoegd, welke de Belgische wet zal toepassen.